Összefoglaló a "járványról".

"És emlékeztetni kell arra, hogy míg a gyógyszergyártók csak gazdasági érdekeiket tartják szem előtt, addig ideológiai szempontból vannak olyan emberek, akik az oltás lehetőségével az emberek azonosítására szolgáló eszközöket is szeretnének beültetni; és hogy ezeket a nanotechnológiákat - az ID2020 projektre, a kvantumpontokra és más analógokra hivatkozom - ugyanazon egyének szabadalmazták, akik mind a vírusokat, mind az ellenük való oltásokat szabadalmazták. Ezenkívül szabadalmaztak egy kriptovaluta-projektet, amely nemcsak az egészségmeghatározást, hanem a személyes és a banki azonosítást is lehetővé teszi mindenhatóságának delíriumjában, és amelyet tegnap még összeesküvés elméletnek lehetett volna mondani, de amely ma már megkezdődött néhány országban, például Svédországban és Németországban. Látjuk, hogy a Szent János szavai megjelennek a szemünk előtt: "Gondoskodott arról, hogy mindenki, kicsi és nagy, gazdag és szegény, szabad és rabszolgák, jelet kapjon a jobb kezükön és a homlokukon; és hogy senki sem vásárolhat vagy adhat el e jelölés nélkül "(Jel 13, 16-17)."

Carlo Maria Viganò, érsek
A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetelének napján, 2020. augusztus 15-én.

11Ekkor láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a szárazföldből, amelynek két szarva volt, hasonlók a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. 12Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő színe előtt, és rábírja a földet és a föld lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek a halálos sebe meggyógyult. 13Nagy jeleket művel, s még azt is megteszi, hogy tűz szálljon le az égből az emberek szeme láttára. 14Elcsábítja a föld lakóit a jelekkel, amelyekre hatalmat kapott, hogy megtegye a fenevad színe előtt, s azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsék el annak a fenevadnak a képmását, amelynek kard által ejtett sebe van, de életben maradt. 15Hatalmat kapott, hogy lelket adjon a fenevad képmásának, és hogy megszólaljon a fenevad képmása, és megölethesse azokat, akik nem imádják a fenevad képmását. 16Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; 17és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. 18- Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat. -

Jel 13,11-18

9Egy harmadik angyal követte őket, hangosan kiáltva: »Aki imádja a vadállatot és annak képmását, és felveszi bélyegét a homlokára vagy a kezére, 10az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van, elegyítetlenül, haragjának kelyhében, és gyötrődni fog tűzben és kénben az angyalok és a Bárány előtt. 11Gyötrelmeik füstje felszáll örökkön-örökké, és nincs nyugalmuk éjjel-nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és képmását, és aki fölveszi nevének bélyegét.«

Jel 14,9-11

2Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. 

Jel 16,2

Tekintsetek ma reám, égi Édesanyátokra, a Mennyország dicsőségébe fölvett testem és lelkem ragyogásában.
A "Napba öltözött Asszony" vagyok. Égi Vezéretek vagyok. Minden szent Királynője vagyok. Tekintsetek rám a tisztulás, a hitehagyás és a nagy szorongattatás idején, mint a biztos remény és a vigasztalás jelére.
Elérkezett az az idő, amikor a "Sárkány", a "földből jövő vadállat" és a "tengerből kiemelkedő vadállat" harcba száll velem, és legnagyobb hódításait teszi.
Ez az az idő, amikor Isten nélküli társadalmat alakítanak ki, és az egész emberiséget arra vezetik, hogy Isten nélkül éljen.
Ez az az idő, amikor a Sátán és az ördögi erők egyre több ember által imádtatják magukat, és mind szélesebb körben terjed a szekták és a fekete misék sátáni kultusza.
Ez az az idő, amikor olyan bálványt alkotnak, amely az igaz Isten és az igaz Egyház helyére tör. És ez a bálvány a hamis Krisztus és a hamis Egyház.
Ez az az idő, amikor mindazokat, akik ezt a bálványt követik, megjelölik homlokukon és karjukon.
Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik.
Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje.
- Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának.
- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik az Úrhoz tartoznak, megtartják parancsait, és hűségesek maradnak Krisztushoz.
- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiket üldöznek, vértanúságra visznek. Mert boldogok, akik az Úrban hunynak el, megpihennek fáradalmaik után, és mindaz a jó, amit tettek, követi őket.
- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik nem imádják a "vadállatot", és nem engedik, hogy megjelöljék őket ördögi nevével.
Azok viszont, akik imádják a "vadállatot" és szobrát, megkapják jelét homlokukra és karjukra, kiisszák Isten haragjának borát, amelyet a rettenetes büntetés kelyhébe öntenek. A Báránynak és szent angyalainak jelenlétében kénköves tűzben gyötrődnek.
- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiknek homlokára van írva a Bárány neve és Atyja neve, mert nem árulták el Istenüket, beszédükben nem volt hazugság, és követik a Bárányt, bárhova megy.
- Itt kell megmutatkoznia minden gyermekem állhatatosságának, akiket arra hívok, hogy Szeplőtelen Szívemnek szenteljék magukat, hogy velem legyenek a harcnak és Babilon bukásának döntő pillanatában, amikor leszüretelik a Föld szőlőjét, amikor a fürtöket bedobják a szőlőprés kádjába, ami Isten nagy büntetését jelképezi.
Ezért szólítalak fel ma benneteket, tekintsetek rám, megdicsőült testem fényében tündöklő égi Édesanyátokra, hogy fényem megvilágítson, Szeplőtelen Szívem magába zárjon, anyai szeretetem megtartson benneteket ezekben az időkben, hogy az állhatatosság bátor tanúi legyetek az Egyház és az egész emberiség számára.
742-744.
Ez az az idő, amikor a Krisztussal szemben állók követőit karjukon és homlokukon megjelölik.
- A homlokon és a karon lévő jel a teljes függést fejezi ki azoktól, akiktől a jel származik.
A jel Krisztus ellenségére, vagyis az Antikrisztusra utal. Emberre nyomott jele kifejezi, hogy a megjelölt személy teljesen annak a csapatához tartozik, aki ellensége Krisztusnak, és harcol az Ő isteni, királyi uralma ellen.
A jelet a homlokra és a karra nyomják.
- A homlok az értelemre utal, mert az agy az emberi elme székhelye.
- A kar az emberi tevékenységet jelenti, mert az ember kezével munkálkodik és dolgozik. Ezért jelölik meg az ember értelmét és akaratát az Antikrisztus jelével.
Aki engedi, hogy homlokán megjelöljék, azt ráveszik, hogy fogadja el a napjainkban egyre terjedő és hirdetett istentagadás tanát, Isten törvényének elvetését - az istentelenséget. És így arra késztetik, hogy kövesse a ma divatos eszmeáramlatokat, és terjesszen mindenféle tévedést.
Aki engedi, hogy karján megjelöljék, arra kényszerül, hogy önállóan és Istentől függetlenül tevékenykedjék, igyekezetét csak az anyagi és a földi jólétre állítsa be.
Ezzel kivonja cselekedeteit az Atya tervéből, aki pedig meg akarja világítani, és fenn akarja tartani őt isteni Gondviselésével. Kivonja a Fiú szeretetéből, aki az emberi fáradozást megváltásának értékes eszközévé teszi. Kivonja a Szentlélek hatalmából, aki mindenhol a teremtmények belső megújítására törekszik.
- Akit karján jelöltek meg, az csak önmagáért dolgozik, anyagi javakat gyűjt, a pénzt isteníti, és áldozata lesz a materializmusnak.
- Akit karján jelöltek meg, az csak saját érzékei kielégítésére törekszik, keresi a jólétet és a kedvtelést. Keresi minden szenvedélyének, elsősorban a tisztátalan kívánságainak kielégítését, - így válik a gyönyörhajhászás áldozatává.

- Akit karján jelöltek meg, saját énjét teszi minden tevékenysége középpontjává. Így a többi

embert használati tárgynak tekinti, saját hasznára zsákmányolja ki őket.
Így lesznek azok a féktelen önzés és a szeretetlenség áldozatává.
Ha Ellenfelem minden követőjét megjelöli pecsétjével, akkor elérkezett az idő, hogy én, égi Vezéretek is megjelöljem anyai pecsétemmel mindazokat, akik Szeplőtelen Szívemnek szentelték magukat, és seregemet képezik.
Homlokotokra nyomom pecsétemet Fiam, Jézus keresztjének legszentebb jelével.
Így nyitom meg az emberi értelmet Jézus isteni igéjének befogadására, hogy azt megszeresse, és a szerint éljen. Arra vezetlek, hogy tökéletesen bízzátok rá magatokat Jézusra, aki kinyilatkoztatta nektek magát, - és én ma a hit bátor tanúságtevőivé teszlek benneteket.
Homlokukon a káromlás pecsétjével megjelöltekkel szembeállítom Jézus Krisztus keresztjével megjelölt fiaimat.
Azután minden cselekedeteket a Szentháromság tökéletes megdicsőítésére irányítom.
Ezért nyomom homlokotokra pecsétemet, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek jele.
Az Atya jelével megjelölve emberi tevékenységetek tökéletes összhangba kerül az isteni Gondviselés tervével, amely most is mindent javatokra rendez el.
A Fiú jelével megjelölve minden tevékenységetek mélységesen belesimul az isteni megváltás szent titkába.
A Szentlélek jelével megjelölten minden cselekedetetek a megszentelődésre irányul, amely mindenhol hatalmas tűzként lángol fel, hogy alapjában újítsa meg az egész világot.
Kedves fiaim! Ezen a napon (szept. 8.), amikor szeretettel veszitek körül bölcsőmet, és égi Édesanyátok földi születését ünneplitek, engedjétek mindannyian, hogy megjelöljelek benneteket anyai pecsétemmel homlokotokon és karotokon.

1993. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. A világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban, és gyengíteni fogja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni.

Ezek az események hamarosan értelmet kapnak. Azok, akik megpróbálnak benneteket magukkal vinni a hamis hitbe, mely nem Istentől származik, nagyon meggyőzőek lesznek. Ők soha nem fogják feltárni valódi szándékukat, amíg meg nem győződnek arról, hogy ezt a csatát megnyerik. Sokakat el fognak pusztítani, akik nem fogadják el a fenevad bélyegét. Azt fogják mondani, hogy ez a jele a világ igazi békéjének, a szeretetnek és az egységnek, de gonosz magjában a 666- os szám lesz elrejtve, mely a fenevad jele.

Éppúgy, mint a szent érem, ami védelmet nyújt a Mennyből, mely Isten nagy erejével bír, a fenevad bélyege a halált fogja magával hozni - a lélek halálát és egy szörnyű betegség általi halált. Azoknak, akik a fenevad bélyegét elutasítják, el kell majd rejtőzniük, és fel kell készülniük. Tudom, hogy ez félelemkeltő, de igaz. Én be fogok avatkozni imáitok segítségével, hogy véget vessek az üldöztetésnek.

Ti, szeretett követőim, akik ismeritek az Igazságot, legyetek készen, hogy segítsetek azoknak, akik ezzel az ismerettel küzdeni fognak. Mire ez megtörténik, addigra Maradék Hadseregem olyan erővel fog rendelkezni, amelyre számítani lehet. Erejük azon képességükben rejlik, hogy képesek lesznek megmenteni azokat, akik szenvedni fognak az Isten gyermekei iránti bosszú ezen ördögi cselekedetétől.

Jézusotok

MDM 2013. július 29.


Drága, szeretett leányom, Antikrisztus már készíti az ő béke tervét, amelyet hamarosan be fog vezetni, miután a háborúk Közel-Keleten széles körben elterjednek, és amikor a fájdalom és a gyötrelem aggasztóan azt fogja jelenteni, hogy a reménynek már nyoma sincs.

Akkor ő majd hirtelen megjelenik, és a béke embereként jelenti be magát a világnak, mint egy fényes ékszert, mely a Sötétség közepén szikrázni fog.

Amint ő felbukkan, olyannak fog látszani, mint minden idők legkarizmatikusabb politikai vezetőinek egyike.

Az ő szépsége, vonzó és gondoskodó személyisége az emberek többségét meg fogja bolondítani.

Ő szeretetet és együttérzést fog magából kisugározni, és látszatra kereszténynek fog tűnni. Idővel sok követőt fog magához vonzani, akik számban növekedni fognak, úgy, hogy hasonlóvá válik majd Hozzám, a Messiáshoz.

Ő azt a látszatot fogja kelteni, hogy előmozdítója a nemzetek közötti egységnek, és őt szeretni fogják szinte a világ minden országban.

Amint azt majd látni lehet, ő természetfölötti képességekkel rendelkezik. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója.

Ők imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják érte az életüket, ő pedig kineveti és kigúnyolja majd őket, amikor nem láthatják őt.

Ez minden idők legnagyobb megtévesztése lesz, és a terv az, hogy ellopják a lelketeket, hogy elvegyenek benneteket Tőlem.

Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni.

Ez egy keresztény típusú vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet részesíti majd előnyben. Azonban ez a vallás mégsem fogja az egymás iránti szeretetet előnyben részesíteni, mert nem Istentől származik. Helyette az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretetet fogja előnyben részesíteni.

Az utálat itt nem fog megállni, mert amikor ők elcsábították Isten gyermekeit, elkezdődik a támadás.

Hirtelen mindenkit arra fognak felkérni, hogy fogadják el az Egy-Világ-Bélyeget, a hűség Bélyegét. Egy egyesült világ, amelyben minden embernek részt kell majd vennie.

Ellenőrizni fogják a pénzeteket, az élelemhez való hozzáférést, és azt, ahogyan ti éltek.

A szabályok - méghozzá nagyon sok - azt fogják jelenteni, hogy ti foglyok lesztek. A cellátok kulcsa, amely az ő ellenőrzésük alatt tart majd benneteket, a Fenevad Bélyege lesz.

A 666-os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beépítve, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást.

Ha egyszer azt beültették, akkor az mérgezni fog, nemcsak a szellemeteket és a lelketeket, hanem a testeteket is. Mert ez okozza majd a szerencsétlenséget, melynek az a célja, hogy a világ népességének nagy részét megsemmisítse.

Ti nem fogadhatjátok el a bélyeget. Ehelyett Én majd utasítalak benneteket, hogy mit kell tennetek.

Sokan elfogadják majd a bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat.

Az Élő Isten Pecsétje, az Én imám, a Keresztes Imahadjárat 33. imája lesz a ti mentőövetek.

Ha ti elfogadjátok Védelmem Pecsétjét, amelyet Örök Atyám adott nektek, akkor a bélyeget nem kell elfogadnotok.

Akkor ti majd érinthetetlenek lesztek. Otthonaitokat sem látni, sem keresni, sem pedig célba venni nem lehet majd, mert láthatatlanná lesz téve a Sátán seregének szeme előtt.

MDM 2012. június 1.

https://masodikeljovetel.hu/

A fenevad bélyege.


Rávesz mindenkit, kicsit és nagyot, gazdagot és szegényt, szabadot és rabszolgát, hogy egy bélyeget tegyenek a jobb kezükre vagy a homlokukra, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a bélyeget: a vadállat nevét vagy nevének a számát.
Jel 13,16

Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.
Jel 16,2

Kína bevezette a mobilos azonosítást a koronavírus elleni harcban. Így a vírus elsőszámú társadalom formáló erővé lépett elő.

https://szentkoronaradio.com/.../a-jarvanyra-hivatkozva-vezet.../

Bill Gates beveti az RFID chipet az oltásokban, a koronavírus elleni harcban...

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC

De miért borítja majd fekély "a koronavírus elleni védőoltást" megkapottakat?
Mert maga a vírus és a "védőoltás genetikai mutációt idéz elő a beoltottakban.

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Retrov%C3%ADrus

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Onkog%C3%A9n_v%C3%ADrus

A fenevad bélyege tehát egy védőoltáshoz lesz hasonló.
A bélyeg "megvéd" a vírusfertőzés tüdőgyulladást okozó hatásától és közben az új egy világrend bélyegévé is válik.
Ez a bélyeg teszi majd lehetővé, hogy bármihez hozzájuthassanak az általa megjelölt polgárok.
Akik pedig nem hajlandóak a bélyeget felvenni, azokat a társadalom ki fogja rekeszteni.
Főképpen azért mert fertőzöttek...
Ám a Biblia szavai szerint, egy idő után, megfordulnak a dolgok.
Rákos sebek lepik el majd a megbélyegzetteket és sokakat meg is fog ölni az "oltás"

A Sátán többféle módon is megjelöli a chipet kapottakat.
Egyrészt, maga a chip egy elektronikus azonosító jelet bocsájt ki.
Másrészt a chip, a chemtrail, a modern oltások (alumínium nanorobot) és az 5G technológia együtt, teljesen kiszolgáltatja majd az emberek testét és lelkét a hatalomnak.
A nanorobotok irányítva lesznek a chip által, melyet az 5G rendszer lát majd el utasításokkal. Az alumínium nanorobotok már mindenki testében ott vannak és anyaguknak köszönhetően, lerakódtak az idegrendszerünkben, csontjainkban, néhány más szöveteinkben.

https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_oltasokhoz_adott_aluminium_veszelyes.htm

https://kockazatos.hu/anyag/alum%C3%ADnium

Harmadszorra pedig, talán ez a legdöbbenetesebb, a retrovírusok azon képességére épül, a megbélyegzés, hogy képesek a DNS átírására egy ember szervezetében.
A nefilim genetika teljes romlottságát képesek velük az emberekbe oltani.
Ezáltal megronthatják mindazok genetikáját és lelkét is, akiket ezzel beoltanak.
A nefilimmel és a megrontott genetika valóságával foglalkozik ez a weboldal:

https://enok-vilaga.webnode.hu

A fenevad, az antikrisztus bélyege tehát, mint védőoltás és személyazonosító jel fog bemutatkozni, de teljes testi rontást fog előidézni mindazokban, akik hagyják magukat alávetni.
Ráadásul élve börtönzi be, rontja meg mindazok lelkét is, akik a megmenekülés esélyét látták benne előtte.
A genetika átalakítása a lélek átalakítását is jelenti.
Démoni megszállottságot oltanak be az emberekbe ezzel az eljárással.

A fenevad neve, száma a fenevadat magát jelenti, aki jelen lesz az oltásban testileg, szellemileg egyaránt.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el